وام دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های آموزشی دانشجویان مستعد وکم بضاعت با داشتن برخی از شرایط عمومی و آموزشی وام پرداخت می نماید و این وام بر اساس اولویت به دانشجویان تعلق خواهد گرفت

مدارک لازم برای ثبت نام وام دانشجویی


کپی شناسنامه دانشجو و ضامن از تمام صفحات یک سری
کپی کارت ملی دانشجو و ضامن یک سری
کپی کارت دانشجویی یک سری
دو برگ فرم تقاضای دریافت وام
حکم کارگزینی ضامن
برگه تعهد محضری
تذکر مهم : دانشجویان ترمی بلافاصله پس از فارغ التحصیلی و دانشجویان پودمانی بلافاصله پس از قبولی در آزمون جامع موظفند که نسبت به دریافت دفترچه قسط وام اقدام نمایند در غیراینصورت پس از 8 ماه دانشجو باید کل مبلغ وام را بطور کامل تسویه نماید
تسلیم هرگونه مدرک تحصیلی فقط با ارائه برگه تسویه حساب فارغ التحصیلان با صندوق رفاه خواهد بود و صدور گواهی موقت نیز منوط به صدور دفترچه اقساط از طرف صندوق می باشد
تارکین تحصیل ملزم به پرداخت یکجا بدهی خود می باشند
فرم درخواست وام
فرم تعهد نامه وام