دستور العمل اخذ ذرس کارورزی

به واحدهای استانی ، موسسات و مراکز آموزشی

موضوع: اخذ درس کارورزی

سلام علیکم 

احتراماٌ، نظر به اینکه دانشگاه جامع علمی – کاربردی به عنوان متولی آموزش‌های شغل محور و به منظور پاسخگویی به نیازهای رو به رشد شغلی و تخصصی ماموریت دارد با ارتقای توامان دانش و مهارت، توانمندسازی نیروی انسانی را فراهم سازد دراین راستا با توجه به گزارش¬های واصله ازسوی مراکز مجری، دانشجویان، مدیران آموزش و محیط‌های آموزش کارورزی درخصوص کیفیت اجرای دروس کارورزی 1و2، پیرو بخشنامه شماره 18919/95/م مورخ29/4/95، کمیته تخصصی آموزشی دانشگاه در جلسه مورخ 20/6/95 خود، موارد زیر را برای تسهیل در اجرای فرآیندهای آموزشی با تاکید بر ارتقاء کیفیت اجرای دروس آموزش محیط کار، در دو بخش تصویب نمود که جهت اجرا ابلاغ می نماید. 

 اجرای این بخشنامه به شرح ذیل، صرفاً برای دانشجویان ورودی  مهرماه سال 95 به بعد الزامی است و دانشجویان ورودی ما قبل می توانند براساس مقررات قبلی نسبت به اخذ و انتخاب واحد اقدام نمایند.

1) اجرای دروس کارورزی هم در نیم سال تحصیلی و هم در تابستان میسر می باشد ولیکن توصیه بر اجرای آن در تابستان می باشد.

2) کارورزی 1 پیشنیاز کارورزی 2 می باشد. در موارد نادر و خاص که دانشجو با داشتن عذر موجه نتواند درس کارورزی 1 را در طول نیمسال ها و یا تابستان تحصیلی بگذراند، با رای شورای آموزشی مرکز بتواند در نیمسال یا تابستان آخر تحصیلی این دو درس را به صورت همنیاز بگذراند. بالطبع در اینگونه موارد دانشجویان مجاز به اخذ سایر دروس همراه با کارورزی 1 و 2 نمی باشند.

3) دانشجویان می توانند با هماهنگی مدرس مربوطه، پس از آخرین امتحان نسبت به اتمام درس کارورزی 1 و 2 و ثبت نمره آن در فرصت 45 روزه اقدام نمایند و نیمسال ثبت نمره دروس کارورزی می بایست همان نیمسال انتخاب واحد درس باشد.


4)  برای دانشجویانی که  واحدهای کارورزی را در دوره تابستان اخذ می نمایند:

1-4) هریک از دروس کارورزی 1 و 2 حتی المقدور در تابستان های تحصیلی  اجرا گردد. زمان اخذ دروس کارورزی 1 و 2 برای دانشجویان ورودی مهرماه، تابستان های سال اول و دوم و برای دانشجویان ورودی بهمن ماه، تابستان بعد از ترم های اول و سوم است.

2-4) رعایت سقف واحد درسی 6 واحد برای تابستان الزامی است (2 واحد کارورزی+ 4 واحد درسی) 

3-4) برای تابستان آخر، رعایت سقف 8 واحد درسی الزامی است (2 واحد کارورزی+ 6 واحد درسی)

5)  برای دانشجویانی که شرایط اجرای درس کارورزی در دوره تابستان فراهم نمی باشد، می توانند درس کارورزی 1 را پس از نیم سال اول اخذ نمایند.

1-5) در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است (12 واحد درسی +2 واحد کارورزی)

2-5) برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین دانشجویان نیم سال آخر، سقف مذکور در بند 1 به 18 واحد افزایش می یابد (16 واحد درسی +2 واحد کارورزی).