مدارک لازم ثبت نام اولیه

1-اصل شناسنامه عكس دار و سه سري كپي از تمام صفحات آن

2- اصل گواهي ديپلم يا گواهي موقت سه ساله وسه سري كپي از آن (مقطع كارداني)

3- اصل گواهي موقت دوره کارداني وسه سري كپي از آن به انضمام ريز نمرات تاييد شده دوره کارداني (مقطع كارشناسي)

3-12 قطعه عكس 4×3 (همچين يك قطعه عكس 3×2جهت صدور كارت دانشجويي)

4-براي دانشجويان پسر ارائه كارت پايان خدمت ياكارت معافيت.(همچنين 2 سري كپي از آن)

5-اصل رسيد پستي جهت تأييديه تحصيلي ديپلم سه ساله (مقطع كارداني ) در مركز صادر مي شود.

6-اصل گواهي اشتغال كه ممهور به مهر بالاترين مقام مسئول باشد(يا حکم کارگزيني)/تصوير فيش حقوقي/تصوير صفحه اول دفترچه بيمه .(( مخصوص دانشجوياني كه از سهميه شاغلين استفاده نموده اند ))

8- دو سري كپي از كارت ملي

توجه : لازم است دانشجو از تمامي مدارك براي خود يك سري كپي تهيه نمايد .

((واحد آموزش))