وظیفه عمومی برادران

دانشجویان فارغ التحصیل در هر مقطع حداکثر 6 ماه فرصت دارند که جهت اخذ دفترچه اعزام به خدمت اقدام کنند
این مدت زمان برای دانشجویان انصرافی ، اخراجی و ترک تحصیل 4 ماه می باشد
دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند ( مشمول نظام وظیفه هستند ) مدت مجاز تحصیل ایشان 5 ترم تحصیلی معادل دو سال و نیم می باشد