شرایط نقل و انتقال

ماده 39 : انتقال دانشجو به هریک از دانشگاه های تهران ممنوع است جز در موارد زیر
الف ) شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود
ب) معلولیت موثر دانشجو به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد
ج) ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد با تایید مراجع ذیربط
تبصره 1 : هریک از موارد فوق در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد
تبصره 2 : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ، ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد
ماده 40 : انتقال دانشجو از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستان ها و از شهرستان ها به یکدیگر ، در یک رشته و در یک مقطع ، به شرط موافقت دانشگاه های مبداء و مقصد بلامانع است