بازدید دانشجویان رشته مدیریت خدمات بندری از بندر نوشهر
 
 
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture

 
دانشجویان رشته مدیریت خدمات بندری دانشگاه علمی کاربردی، مورخه 30/9/90 از بندر نوشهر بازدید کردند. در جریان این بازدید کارشناس واحد فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران توضیحات لازم فنی را در خصوص جرثقیل موبایل ساحلی برای آنها ارائه نمود.گفتنی است بازدیدکنندگان ضمن بازدید ازتجهیزات فنی بندر،از اسکله، موزه و سایر امکانات این بندر شمالی دیدن کردند.