گالری تصاویر
جدول شهریه
کتابخانه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی

تقویم آموزشی نیمسال اول 93 حذف و اضافه در نظام پودمانی مجاز نیست و منظور از این واژه در این جا زمان ویرایش انتخاب واحد است
عنوانازتا
ثبت نام1393-05-041393-05-05
ثبت نام با تاخیر1393-05-041393-05-05
درخواست انتقال1393-05-251393-06-06
بررسی درخواست انتقال1393-05-251393-06-20
درخواست مهمان1393-05-251393-06-17
درخواست تغییر رشته1393-05-251393-06-06
انتخاب واحد1393-06-271393-06-30
حذف و اضافه1393-07-151393-07-16
ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز1393-06-271393-07-20
امتحانات1393-10-281393-11-12
پرداخت شهریه1393-06-271393-07-20
حذف اضطراری / غیبت 3/161393-09-151393-11-20
حذف پزشکی / حذف شورایی1393-10-281393-11-20
ثبت نمره تقلب1393-10-281393-11-20
ثبت نمرات1393-10-281393-11-20
درخواست تجدید نظر1393-10-281393-11-21
رسیدگی به تجدید نظر1393-10-281393-11-23

تقویم آموزشی