گالری تصاویر
آزمون جامع
انجمن علمی
کتابخانه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه


کارشناس ارشد برق
مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

Electronicsgroup@kchuast.ac.ir
معرفی گروه
برق

هدف از اجرای دوره
هدف از این دوره تربیت تکنسین مهندسی متخصص جهت اشتغال در پست های تکنسین کنترل و الکترونیک نیروگاه ها و شرکت های برق و آب منطقه ای بوده و در این راستا سعی گردیده که حداکثر بهره از دروس ، کارگاهها و آزمایشگاه ها دوره گرفته شود
ضرورت و اهمیت اجرای آن
با توجه به اهمیت استراتژیک نیروگاه ها در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور وجود دستگاههای حساس و گرانقیمت در زمینه کنترل ، الکترونیک و ابزار دقیق در نیروگاهها و شرکت های تابع وزارت نیرو ، تربیت نیروهای متخصص جهت بهره برداری و نگهداری صحیح و بهینه از تاسیسات مزبور را جلوه گر می سازد

گروه های آموزشی
فناوری اطلاعات
مکانیک
عمران
برق
نرم افزار
حسابداری
مدیریت خدمات بندری