تماس با ما ثبت فعالیت اقتصادی فعلی ثبت درخواست سرمایه گذاری ثبت توانایی ثبت ایده شرح وظایف دفتر
شرح وظایف

 

بررسي و مطالعه به منظور شناسايي وضعيت موجود اشتغال، کارآفريني، ويژگيها و نيازهاي بازار کار در  هه  بخشهاي مرتبط با دستگاه ها

بررسي و مطالعه در زمينه چگونگي ايجاد و توسعه اشتغال در بخشهاي مرتبط با اهداف و مأموريتهاي دانشگاه

بررسي و مطالعه و ارايه راهکار در زمينه فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جلب مشارکت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اشتغالزا

بررسي و مطالعه در زمينه چگونگي نحوه تخصيص بهينه تسهيلات آيين­نامه بنگاه­هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين در بخش­هاي مرتبط 

 شناسايي نيازهاي مهارتي و آموزشي نيروي کار مورد نياز بخشهاي مرتبط با وظايف دستگاه به منظور تهيه و اجراي برنامه­ هاي آموزش کارآفريني

مطالعه و بررسي طرحها و ايده­هاي کارآفريني در حوزه های مختلف

شرکت فعالانه در جلسات هم انديشي 

ارايه گزارش اقدامات مذکور به صورت فصلي در ارتباط با کارآفريني

نظارت و مشارکت در فرآيند سياست­گذاري به منظور تعيين سياستها و راهبردهاي اشتغال و کارآفريني در حيطه اهداف و مأموريت­هاي دانشگاه علمی کاربردی