تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
برنامه کلاسی ترم تابستان رشته مهندسی فناوری اطلاعات   ترم  دوم  ورودی 1-96

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

 

سه شنبه

مشاوره کارورزی (دکتر علیرضانژاد)            سه شنبه ها  14-12

تفسیر موضوعی نهج البلاغه (استاد لهراسبی )       17-14 کلاس 601

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته مهندسی فناوری اطلاعات   ترم  سوم  ورودی 2-95

 

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

 

سه شنبه

مشاوره کارورزی (دکتر علیرضانژاد)            سه شنبه ها  14-12

تفسیر موضوعی نهج البلاغه (استاد لهراسبی )       17-14 کلاس 601

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردان فنی اینترنت و شبکه  ترم  دوم  ورودی 1-96

 

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی (دکتر علیرضانژاد)            14-13

کار آفرینی  (دکتر علیرضانژاد)        17-14 کلاس 601

اندیشه اسلامی 1  (استاد سرانی)      20-17 کلاس 601

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردان فنی اینترنت و شبکه  ترم  سوم  ورودی 2-95

 

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی (دکتر علیرضانژاد)            14-13

کار آفرینی  (دکتر علیرضانژاد)        17-14 کلاس 601

اندیشه اسلامی 1  (استاد سرانی)      20-17 کلاس 601

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردان فنی حسابداری صنعتی  ترم  دوم  ورودی 1-96

(محل تشکیل کلاسها مرکز فرهنگ و هنر)

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

دانش خانواده   (استاد ادیب نیا)       11-8   کلاس 505 دانشگاه  فرهنگ و هنر

مشاوره کارورزی (استاد نجار کریمی)  12-11  کلاس 601 کلاس 505 دانشگاه  فرهنگ و هنر

کار آفرینی  (استاد نجار کریمی)      14-12 کلاس 601 کلاس 505 دانشگاه  فرهنگ و هنر

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردان فنی حسابداری صنعتی  ترم  دوم  ورودی 1-96

(محل تشکیل کلاسها مرکز کارآموزان)

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی (استاد نجار کریمی)         11-9

دانش خانواده   (استاد ادیب نیا)       17-14  کلاس 401

کار آفرینی  (استاد نجار کریمی )      20-17 کلاس 601

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردانی  حسابداری صنعتی  ترم  سوم  ورودی 2-95

 

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی (استاد نجار کریمی)         11-9

دانش خانواده   (استاد ادیب نیا)       17-14  کلاس 401

کار آفرینی  (استاد نجار کریمی )     20-17 کلاس 601

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کارشناسی  حسابداری صنعتی  ترم  دوم  ورودی 1-96

 

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

 مشاوره کارورزی (استاد نجار کریمی)        دو شنبه ها  15-14

تاریخ اسلام   (استاد محمد پور )       سه شنبه ها  20-17 کلاس 601

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کارشناسی  حسابداری صنعتی  ترم  سوم  ورودی 2-95

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی (استاد نجار کریمی)         11-9

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردانی برق  صنعتی  ترم  دوم  ورودی 1-96

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

دانش خانواده   (استاد ادیب نیا)       11-8  کلاس 505 دانشگاه  فرهنگ و هنر

مشاوره کارورزی (دکتر ملکی زاده )            14-12

اخلاق اسلامی    (استاد رحیم نژاد )              17-14 کلاس 402

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردانی برق  صنعتی  ترم  سوم  ورودی 2-95

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی (دکتر ملکی زاده )            14-12

فارسی    (استاد خانم شاه بیگی  )                30/20-30/15 کلاس 602

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته مهندسی ابزار دقیق  ترم  دوم  ورودی 1-96

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی (دکتر ملکی زاده )            14-12

تاریخ اسلام   (استاد محمد پور )       20-17 کلاس 601

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته مهندسی ابزار دقیق  ترم  سوم  ورودی 2-95

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

 

سه شنبه

مشاوره کارورزی (دکتر ملکی زاده )            14-12

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردانی مکانیک خودرو   ترم  دوم  ورودی 1-96

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی   (مهندس سیدی)             14-12

اخلاق اسلامی    (استاد رحیم نژاد )              17-14 کلاس 402

اندیشه اسلامی 1  (استاد سرانی)      20-17 کلاس 601

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته مهندسی مکانیک خودرو   ترم  دوم  ورودی 1-96

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی (مهندس سیدی ) 14-12

تفسیر موضوعی نهج البلاغه (استاد لهراسبی )       17-14 کلاس 601

تاریخ اسلام   (استاد محمد پور )       20-17 کلاس 601

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردانی آسانسور   ترم  دوم  ورودی 1-96

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی   (مهندس انگورج تقوی) 30/15-30/14

فارسی    (استاد خانم شاه بیگی  )                30/20-30/15 کلاس 602 

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردان فنی عمران   ترم  دوم  ورودی 1-96

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی (مهندس خواجوند )          14-12

دانش خانواده   (استاد ادیب نیا)       17-14  کلاس 401

اندیشه اسلامی 1  (استاد سرانی)      20-17 کلاس 601

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 

برنامه کلاسی ترم تابستان رشته کاردان فنی عمران   ترم  سوم  ورودی 2-95

شنبه

 

یک شنبه

 

دو شنبه

مشاوره کارورزی (مهندس خواجوند )          14-12

دانش خانواده   (استاد ادیب نیا)       17-14  کلاس 401

اندیشه اسلامی 1  (استاد سرانی)      20-17 کلاس 601

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه

 

توضیحات:

جهت مشخص نمودن محل کارورزی حداکثر تا تاریخ 5/5/97 به مدیر گروه مراجعه نمایید.

 

 


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز