تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردانی فنی برق صنعتی ترم دوم ورودی 2-96

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

مدارهای الکتریکی

3
___
فیزیک الکتریسیته

2

مبانی کنترل کیفیت

2
___
 

3

کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات

2
___
 

4

کارآفرینی

2

___
 

5

کارگاه عمومی برق

___
1
 

6

ایمنی وبهداشت محیط کار

2
___
 

7

آزمدارمنطقی

___
1
مدارمنطقی

8

ریاضی کاربردی

2

___
ریاضی عمومی(مدارالکتریکی)

9

فارسی

3
___
 

تعداد واحد: 18 واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردانی فنی برق صنعتی ترم سوم ورودی 1-96

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

الکترونیک عمومی

2

____
مدارهای الکتریکی

2

آز مدارالکتریکی

____
1
مدارهای الکتریکی

3

ماشین  ACوترانس

3

____
مدارهای الکتریکی(ماشینهای dcومخصوص)

4

ماشینهای dcومخصوص

2
____
(ماشین  ACوترانس)

5

مبانی کنترل کیفیت

2
____
 

6

آز ماشینهای الکتریکی

____
1
ماشین  dcومخصوص-ماشینac)

7

انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی

2

____
(ماشین های acوترانس- آز انتقال و توزیع انرژی الکتریکی)

8

آز انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

____
1
(انتقال و توزیع انرژی الکتریکی)

9

اندیشه اسلامی1

2
____
 

10

ایمنی وبهداشت محیط کار

2
____
 

تعداد واحد: 18 واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردانی فنی برق صنعتی ترم چهارم ورودی 2-95

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

2
____
(ماشین های acوترانس- آز انتقال و توزیع انرژی الکتریکی)

2

الکترونیک صنعتی

2
____
الکترونیک عمومی

3

آز الکترونیک صنعتی

____
1
(الکترونیک صنعتی)

4

آز ماشین های الکتریکی

____
1
(ماشین های dcومخصوص-ماشینهای acوترانس)

5

آز الکترونیک عمومی

____
1
الکترونیک عمومی

6

آزمدارالکتریکی

____
1
مدارالکتریکی

7

رله و حفاظت

2

____
انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

8

آز انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

____
1
(انتقال و توزیع انرژی الکتریکی)

9

کارگاه سیم پیچی

____
1
ماشینهای acوترانس

10

مبانی کنترل کیفیت

2
____
 

11

کارورزی 2

____
2
کارورزی1

تعداد واحد:16 واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز