تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
 

 

بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی ترم دوم ورودی 2-96

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

زبان تخصصی تولیدی وصنعتی

2
___
زبان عمومی

2

مهارتها وقوانین کسب وکار

2
___
 

3

اقتصادکلان

2

___
اقتصادخرد

4

خدمات الکترونیک

2

___
 

5

حسابداری شرکت های غیرسهامی

2

1
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

6

فارسی

3

___
 

7

ریاضیات وکاربردآن درحسابداری

1

1
 

8

اصول حسابرسی

1

1
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

تعداد واحد:18  واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام نمایند و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی ترم سوم ورودی 1-96

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

تحقیق درعملیات

2
1
ریاضیات وکاربردآن درحسابداری

2

خدمات الکترونیک

2
___
 

3

حسابداری بهای تمام شده 1

2

1

حسابداری شرکت های غیرسهامی

4

مدیریت مالی

2
1

حسابداری شرکت های غیرسهامی

5

اندیشه اسلامی1

2

___

 

6

زبان تخصصی تولیدی و صنعتی

2

___
زبان عمومی

7

حسابداری شرکت های سهامی

1

1

حسابداری شرکت های غیرسهامی

8

فارسی

3

___
 

تعداد واحد: 20 واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام نمایند و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند. 

 

 

 

بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی ترم چهارم ورودی 2-95

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

کاربردفنآوری اطلاعات وارتباطات

2
___
 

2

تحقیق در عملیات

2

1

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری

3

حسابداری مدیریت

1

1
حسابداری بهای تمام شده1

4

مدیریت تولید

1

1
حسابداری بهای تمام شده1

5

حسابداری بهای تمام شده 2

1

1
حسابداری بهای تمام شده1

6

اصول تنظیم و کنترل بودجه تولیدی

1

1
حسابداری بهای تمام شده1

7

پروژه صنعتی

___
1
پس از گذراندن50واحد

8

کارورزی2

___
2
کارورزی1

تعداد واحد:16  واحد

 

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام نمایند و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند. 


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز