تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردان فنی عمران-امورپیمانها  ترم دوم ورودی 2-96

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

استاتیک

2
____

فیزیک مکانیک

2

آزجوشکاری

____

2

 

3

تعمیر و نگهداری ساختمان

2

____

 

4

نقشه برداری

____
2

ریاضی عمومی

5

آیین نامه ومقررات ملی ساختمان

2

____

 

6

متره وبرآورد

2

____

 

7

مبانی کنترل کیفیت

2

____

 

8

ایمنی وبهداشت محیط کار

2
____

 

9

امورپیمانها

3
____
 

10

تربیت بدنی

____
1

 

تعداد واحد: 20 واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام نمایند و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

 

بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردان فنی عمران-امورپیمانها  ترم سوم ورودی 1-96

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

مقاومت مصالح

2
____
استاتیک

2

سازه های فلزی

2

____
استاتیک

3

سازه های بتنی

2
____
استاتیک

4

نقشه برداری

____
2
ریاضی عمومی

5

آیین نامه ومقررات ملی ساختمان

2

____

 

6

تعمیرونگهداری ساختمان

2

 

 

7

مبانی کنترل کیفیت

2

____
 

8

امورپیمانها

3
____

 

9

تربیت بدنی

____
1

 

تعداد واحد: 18 واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام نمایند و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردان فنی عمران-امورپیمانها  ترم چهارم ورودی 2-95

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

پروژه سازه های فلزی

____

2

سازه های فلزی

2

پروژه سازه های بتنی

____
2
سازه های بتنی

3

تعمیر و نگهداری ساختمان

2

____

 

4

امورپیمانها

3

____

 

5

مبانی کنترل کیفیت

2

____

 

6

کارورزی2

____

2

کارورزی1

7

فارسی

3

____

 

تعداد واحد: 16 واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام نمایند و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز