سامانه الکترونیکی تجدید نظر به نمرات مرکز آموزش علمی - کاربردی کارآموزان چالوس
صفحه اصلی وب سایت کارآموزان
دانشجوی گرامی
حداکثر زمان برای ارسال درخواست تجدید نظر 48 ساعت پس از اعلام نمره می باشد بدیهی است به درخواست هایی که پس از تاریخ فوق ارسال شوند رسیدگی نخواهد شد
درخواست هایی که به زبان انگلیسی ارسال شوند حذف خواهند شد
نمره را حتما بصورت عددی وارد نمایید


  : نام    
  : نام خانوادگی
  : شماره دانشجویی    
  : رشته    
بعد از انتخاب نام استاد چند لحظه منتظر بمانید تا دروس مربوط شما فعال شوند : استاد    
  : درس    
  : نمره